+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

W CZYM JESTEŚMY NAJLEPSI?

title-separator-small

 Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oraz szeroki pakiet usług dodatkowych. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi i konkurencyjne ceny. Działamy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

 

Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi

Oferujemy wysokiej jakości usługi w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi

 

Zakładamy wspólnoty mieszkaniowe

Założenie wspólnoty mieszkaniowej zapewnia wysoki standard korzystania z zakupionych lokali od dewelopera

Zarządzamy najmem

Chcesz czerpać korzyści z najmu, ale wiesz, że dzień ma tylko 24 godziny. My podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem i czasem

 

Zakładamy wspólnoty mieszkaniowe w zasobach spółdzielczych

Po założeniu wspólnoty mieszkaniowej właściciele uzyskują realny wpływ na wysokość opłat za lokale i realizowane remonty

 

Współpracujemy z deweloperami

Deweloper i zarządca nieruchomości to partnerzy na etapie realizacji inwestycji, sprzedaży lokali i administrowania wspólnotą mieszkaniową

 

Doradzamy i szkolimy

Doradzamy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Realizujemy wykłady akademickie i szkolenia. Przygotowujemy profesjonalne pisma.

ZARZĄDZAMY WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI  

title-separator-small

Obsługa finansowo – księgowa

Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, prowadzenie rozliczeń z właścicielami i kontrahentami, windykacja należności.

Obsługa prawno – organizacyjna

Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty, opracowywanie projektów uchwał i pism, aktualizacja danych rejestrowych (REGON, NIP), przechowywanie powierzonej dokumentacji.

Obsługa administracyjna

Zlecanie przeglądów i niezbędnych napraw, prowadzenie książki obiektu budowlanego, zawieranie umów na obsługę nieruchomości, wykonywanie odczytów liczników i rozliczanie mediów, składanie deklaracji śmieciowej, wydawanie zaświadczeń.

Obsługa techniczna

Opracowywanie planów remontów, poszukiwanie i wybór wykonawców w porozumieniu z zarządem wspólnoty, występowanie do wydziału budownictwa ze zgłoszeniem prac budowlanych lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, zawieranie umów na roboty budowlane..

Dlaczego powinniście Państwo wybrać naszą ofertę?

Po pierwsze, nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści pracujący pod nadzorem licencjonowanego zarządcy nieruchomości (licencja nr 17150) posiadającego polisę odpowiedzialności cywilnej.

Po drugie, przygotowywane przez nas dokumenty (np. sprawozdanie finansowe, rozliczenia mediów) mają wysoki poziom merytoryczny i co najważniejsze są zrozumiałe dla każdego klienta.

Po trzecie, gwarantujemy partnerskie relacje z zarządem wspólnoty i mieszkańcami oraz przejrzyste zasady wyboru firm budowlanych i remontowych współpracujących z wspólnotą.

Po czwarte, zapewniamy pełną przejrzystość finansową Nasi klienci mogą on-line sprawdzić stan swoich rozliczeń ze wspólnotą.

Po piąte, naszym klientom oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów spotkań z naszymi pracownikami (również w godzinach popołudniowych) zarówno w biurze administratora, jak i w budynku wspólnoty.

author-separator-small

Poproś o bezpłatną wycenę naszych usług.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub o kontakt telefoniczny 720 827 807 lub mailowy: domostwo@domostwo.eu Przekazanie podstawowych danych o nieruchomości (mogą być w przybliżeniu) umożliwi nam przygotowanie oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.  W przeciągu dwóch dni roboczych kontaktujemy się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu uzgodnienia miejsca i terminu przekazania oferty.

Wyposażenie budynku:

Typ Budynku

3 + 8 =

ZAKŁADAMY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZASOBACH DEWELOPERSKICH

title-separator-small

Kiedy wspólnota mieszkaniowa powstaje w zasobach deweloperskich z mocy prawa?

Wspólnota mieszkaniowa w zasobach deweloperskich z mocy prawa w przypadku wyodrębnienia własności pierwszego lokalu. Wyodrębnienie własności lokalu odbywa się w formie umowy sprzedaży lokalu w formie notarialnej pomiędzy deweloperem, a nabywcą lokalu. Sąd wieczystoksięgowy zakłada wówczas odrębną księgę wieczystą dla danego lokalu wraz z wprowadzeniem stosownej zmiany w księdze wieczystej nieruchomości (księdze budynkowej).

author-separator-small Art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Kupiłem %22mieszkanie bezczynszowe%22. Czy powstanie wspólnota mieszkaniowa?

Właściciele nieruchomości w których nie ma wyodrębnionych lokali nie są zobowiązani do tworzenia wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „mieszkania bezczynszowe”). Tego typu nieruchomości zwykle można nabyć w przypadku zakupu np. 50 % nieruchomości stanowiącej parter budynku jednorodzinnego (piętro należy do drugiego właściciela). Podstawą prawną podejmowania decyzji (np. o remontach w budynku) są przepisy art 195-221 (współwłasność) Kodeksu Cywilnego. W przypadku wątpliwości czy mamy do czynienia z zakupem odrębnego lokalu (wspólnota mieszkaniowa) czy nabyciem udziału we nieruchomości („mieszkanie bezczynszowe”) warto sprawdzić zapis aktu notarialnego oraz księgę wieczystą nieruchomości.

Dlaczego konieczne jest formalne założenie wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa podczas wyodrębnienia (sprzedaży) pierwszego lokalu w nieruchomości. Obowiązkiem właścicieli jest zwołanie zebrania właścicieli i wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd przy pomocy administratora nieruchomości powinien niezwłocznie zarejestrować wspólnotę mieszkaniową (NIP, REGON) oraz w formie protokołu zdawczo – odbiorczego  odebrać dokumentację techniczną (np. książkę obiektu budowlanego, plany budynku, gwarancje i instrukcje obsługi urządzeń i instalacji w części wspólnej), a także protokoły wraz z odczytami urządzeń pomiarowych umożliwiające zawarcie przez wspólnotę umów na dostawę wody i odprowadzanie kanalizacji, energię elektryczną, energię cieplną. etc. Wskazane jest również podjęcie przez właścicieli uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego m.in. w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej, wykonywanie przeglądów budowlanych przewidzianych Prawem Budowlanym (np. coroczny przegląd instalacji gazowej), utrzymanie czystości nieruchomości wspólnej oraz na poczet przyszłych remontów (zaliczka na tzw. fundusz remontowy).  Warto pamiętać, że nie utworzenie wspólnoty mieszkaniowej nie zwalnia właścicieli z prawnej i finansowej odpowiedzialności za nieruchomość np. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez majątek stanowiący część wspólną nieruchomości (np. upadek anteny zbiorczej na samochód, zalanie z pionu wodnego). Dlatego też warto formalnie utworzyć wspólnotę mieszkaniową.

 author-separator-small Art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

author-separator-small Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Czy deweloper może powierzyć zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wybranemu przez siebie zarządcy?

Deweloper w umowie o ustanowieniu odrębnej własności (sprzedaży) pierwszego lokalu może powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Wówczas osoba ta zobowiązana jest zarządzać wspólnotą mieszkaniową zgodnie z ustawą o własności lokali oraz uchwałami właścicieli, w tym uchwałą określającą wynagrodzenie zarządcy. W celu odwołania zarządu powierzonego konieczne jest podjęcie uchwały zaprotokołowanej przez notariusza.

 author-separator-small Art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

  1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu.

2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Jak wyglądają zasady rozliczeń finansowych pomiędzy właścicielami lokali tworzącymi wspólnotę mieszkaniową, a deweloperem?

Wspólnota mieszkaniowa rozpoczyna swoją działalność od początku tj. od „zera”. Deweloper w formie protokołu zdawczo – odbiorczego  przekazuje reprezentantowi wspólnoty dokumentację techniczną (np. książkę obiektu budowlanego, plany budynku, gwarancje i instrukcje obsługi urządzeń i instalacji w części wspólnej), a także protokoły wraz z odczytami urządzeń pomiarowych umożliwiające zawarcie przez wspólnotę umów na dostawę wody i odprowadzanie kanalizacji, energię elektryczną, energię cieplną. etc. Po utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej deweloper, jako współwłaściciel nieruchomości (właściciel niewyodrębnionych/niesprzedanych lokali) ponosi koszty i czerpie przychody z nieruchomości wspólnej na takich samych zasadach jak indywidualni właściciele.

W przypadku, gdy deweloper umożliwił przyszłym właścicielom dostęp do lokali (np. w celu wyposażenia lokalu), w okresie poprzedzającym sprzedaż lokalu, wówczas może domagać się zwrotu kosztów mediów wykorzystywanych w danym lokalu (np. energii elektrycznej, wody i kanalizacji) zgodnie z zapisami umowy deweloperskiej i ogólnymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

Naszym przyszłym klientom udzielamy bezpłatnego wsparcia podczas zakładania wspólnoty mieszkaniowej w zasobach deweloperskich. Na spotkaniu z właścicielami przedstawiamy kalkulację wysokości opłat za lokale we wspólnocie mieszkaniowej. Przygotujemy również komplet dokumentów umożliwiający założenie wspólnoty mieszkaniowej. Po podjęciu uchwały o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy kompleksową obsługą wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą.

ZARZĄDZAMY NAJMEM 

title-separator-small

Nasza oferta skierowana jest do obecnych i potencjalnych właścicieli budynków z lokalami na wynajem. Oferujemy kompleksową usługę obejmującą zarówno zarządzanie budynkiem jak i też najmem lokali. Wśród zakresu naszych obowiązków można wymienić:

  • relacje z najemcami np. zawieranie umów, rozliczanie czynszu i mediów, windykacja, obsługa dodatków mieszkaniowych
  • administrowanie nieruchomością np. dostawa mediów, sprzątanie, bieżąca konserwacja
  • prowadzenie remontów budynku i lokali
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
  • zlecanie przeglądów przewidzianych Prawem Budowlanym
  • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów z nieruchomości
  • doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości pod wynajem oraz optymalizacji już posiadanych nieruchomości

Dzięki współpracy z naszą firmą właściciel kamienicy może uniknąć wielu kosztownych błędów popełnianych często przez właścicieli nieruchomości przeznaczonych do najmu. Ponadto oszczędza czas, zyskuje spokój, a co najważniejsze współpraca z nami przynosi  wymierne korzyści finansowe.

ZAKŁADAMY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZASOBACH SPÓŁDZIELCZYCH 

title-separator-small

Kiedy wspólnota mieszkaniowa powstaje w zasobach spółdzielczych z mocy prawa?

Wspólnota mieszkaniowa w zasobach spółdzielczych powstaje z mocy prawa w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w przypadku likwidacji spółdzielni, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z majątku spółdzielni, gdy nabywcą udziału w nieruchomości nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa. Po drugie, po sprzedaży ostatniego lokalu w danej nieruchomości.

author-separator-small Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej nieruchomości.

Kiedy wspólnota mieszkaniowa powstaje w zasobach spółdzielczych z woli właścicieli?

Wspólnota mieszkaniowa w nieruchomości spółdzielczej powstaje na skutek uchwały większości właścicieli lokali w danej nieruchomości. Wniosek o zwołanie zebrania właścicieli w celu podjęcia uchwały mogą złożyć właściciele lokali posiadający, co najmniej 10 % udziału w nieruchomości wspólnej. Zebranie zwołuje Spółdzielnia na wniosek właścicieli lokali.

author-separator-small Art. 241 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

author-separator-small Art. 31 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

Zebrania ogółu właścicieli lokali … zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących, co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.

Dlaczego warto utworzyć wspólnotę mieszkaniową?

Dzięki założeniu wspólnoty mieszkaniowej właściciele uzyskują wpływ na wysokość opłat za lokale oraz wykonywane remonty. Istotną kwestią jest również przejrzystość rozliczeń finansowych obejmujących zwykle tylko jedną nieruchomość (budynek). Oczywiście, konkretne korzyści zależą również relacji kosztów do jakości zarządzania budynkiem przez spółdzielnię mieszkaniową. Proces tworzenie wspólnoty mieszkaniowej w zasobach spółdzielczych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też warto nawiązać współpracę z profesjonalnym zarządcą nieruchomości.

Jak wyglądają zasady rozliczeń finansowych pomiędzy właścicielami lokali tworzącymi wspólnotę mieszkaniową, a spółdzielnią mieszkaniową?

Wspólnota mieszkaniowa rozpoczyna swoją działalność od początku tj. od „zera”. Natomiast spółdzielnia mieszkaniowa zgodnie z statutem i regulaminami wewnętrznymi opracowuje końcowe rozliczenie finansowe nieruchomości i poszczególnych właścicieli. Każdy z właścicieli informowany jest przez spółdzielnię mieszkaniową o wysokości kwoty do zwrotu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej lub do zwrotu od spółdzielni mieszkaniowej. O tym ile wynosiło będzie saldo końcowe poszczególnego właściciela decyduje zarówno saldo rozliczeń nieruchomości z tytułu eksploatacji i funduszu remontowego, jak i też saldo indywidualnych rozliczeń właściciela z spółdzielnią mieszkaniową wynikające z zużycia mediów (np. wody, centralnego ogrzewania) oraz ewentualnego zadłużenia lub nadpłaty opłat za użytkowanie lokalu.  Po utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej spółdzielnia mieszkaniowa, jako współwłaściciel nieruchomości (lokale z umową najmu oraz spółdzielczym lokatorskim i własnościowym prawem do lokalu) ponosi koszty i czerpie przychody z nieruchomości wspólnej na takich samych zasadach jak indywidualni właściciele.

author-separator-small Art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

3. Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym, o którym mowa w art. 6 ust. 3, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego, o których mowa w art. 4, ust. 4, pkt 2, według stanu na dzień ustania członkostwa.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do właściciela lokalu, który nie był członkiem spółdzielni.

author-separator-small Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; [eksploatacja i utrzymanie nieruchomości] 2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Naszym przyszłym klientom udzielamy bezpłatnego wsparcia podczas zakładania wspólnoty mieszkaniowej w zasobach spółdzielczych. Na spotkaniu z właścicielami przedstawiamy kalkulację wysokości opłat za lokale we wspólnocie mieszkaniowej, a także wady i zalety podjęcie tego typu decyzji. Przygotujemy również komplet dokumentów umożliwiający założenie wspólnoty mieszkaniowej. Po podjęciu uchwały o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy kompleksową obsługą wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą. Następnie wspieramy właścicieli w rozliczeniu funduszu remontowego zgromadzonego w ramach spółdzielni mieszkaniowej.

Warto podkreślić, że jednym z źródeł sukcesu w założeniu wspólnoty mieszkaniowej w zasobach spółdzielczych jest nawiązaniu współpracy z zarządcą nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem wymiany pierwszych pism z spółdzielnią mieszkaniową.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DEWELOPERAMI  

title-separator-small

Idealnie, gdy deweloper nawiązuje współpracę z zarządcą nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży lokali. Zarządca nieruchomości określi wówczas potencjalną wysokość opłat za lokale we wspólnocie mieszkaniowej. Ułatwi to decyzje zakupowe klientom dewelopera i zdynamizuje proces sprzedaży. Warto podkreślić, że deweloper nawiązując współpracę z zarządcą nieruchomości ogranicza ryzyko związane z funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, która powstaje z mocy prawa z chwilą sprzedaży pierwszego lokalu w danej nieruchomości.

Nasze atuty we współpracy z deweloperami:

Po pierwsze, Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w wyniku procesu deweloperskiego.

Po drugie, jesteśmy elastyczną firmą, która potrafi sprostać oczekiwaniom każdego klienta.

Po trzecie, gwarantujemy, że zarówno deweloper, jak i właściciele lokali będą usatysfakcjonowani konkurencyjnymi cenami naszych usług i wysoką jakością obsługi.

DORADZAMY I SZKOLIMY

title-separator-small

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych i szkoleniowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a w szczególności:

Po pierwsze, do zarządców nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych), którzy oczekują opracowania skutecznej strategii rozwoju lub zaplanowania procesu restrukturyzacji.

Po drugie, do jednostek samorządu terytorialnego, które wymagają przygotowania odpowiedniej strategii gospodarki nieruchomościami lub opinii na temat realizowanej polityki w zakresie nieruchomości.

Po trzecie, do członków organów spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy niezależną i dyskretną ocenę dokumentów oraz opracowanie pisemnych opinii i projektów dokumentów.

Po czwarte, do uczelni wyższych i firm szkoleniowych, które poszukują wykładowców i trenerów specjalizujących się w tematyce szeroko rozumianego rynku nieruchomości.

Po piąte, do pracowników naukowych i studentów realizujących projekty edukacyjne i naukowe w obszarze rynku nieruchomości. Pomagamy zweryfikować hipotezę badawczą oraz zaplanować i przeprowadzić badania ankietowe lub opracować plan zarządzania nieruchomością. Recenzujemy treść artykułów naukowych, publikacji naukowych, prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Po szóste, do osób prywatnych, które oczekują wsparcia w zakresie zbadania stanu prawnego nieruchomości, odzyskania kaucji mieszkaniowej czy przygotowania skutecznego pisma do zarządcy nieruchomości.

Ceny dostosowujemy indywidualnie do zakresu zlecenia. Zapraszamy do kontaktu.

ul. Wolności 94 pokój 114, 41-800 Zabrze

+48 32 307 11 88

domostwo@domostwo.eu