+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Organizujesz zajęcia akademickie lub szkolenia z zarządzania nieruchomościami? Chcesz zlecić szkolenie grupy swoich pracowników – wyjazdowe lub stacjonarne? Szukasz eksperta, który posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia pedagogiczne oraz biegle włada językiem polskim i angielskim?  Członkowie naszego zespołu są do Twojej dyspozycji!

Szkolenia z zarządzania nieruchomościami – przykładowe tematy:

  • Zarządcy po deregulacji na start – prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomością, obowiązki zarządcy wynikające z prawa podatkowego i budowlanego, pozyskiwanie klientów, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Windykacja – skuteczne sposoby prowadzenia windykacji należności z tytułu opłat za lokale we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych i zasobach komunalnych i Skarbu Państwa;
  • Zarządzanie kryzysem w nieruchomościach – identyfikacja potencjalnych źródeł kryzysu i przeciwdziałanie im; ograniczanie konsekwencji kryzysu oraz podstawowe zasady współpracy z organami administracji publicznej i środkami masowego przekazu;
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – analiza otoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa, ustalanie misji i celów przedsiębiorstwa, ocena wdrażania strategii;
  • Plan zarządzania nieruchomością – analiza oczekiwań właścicieli, ocena stanu prawnego, ekonomicznego i technicznego nieruchomości, formułowanie celów, ocena wdrażania planu;
  • Wprowadzenie do pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej – zakres odpowiedzialności członka rady nadzorczej zgodnie z Prawem spółdzielczym i Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, rola Krajowego Rejestru Sądowego, wprowadzenie do badania sprawozdania finansowego; opracowywanie planu remontów;
  • Wprowadzenie do pełnienia obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – zakres odpowiedzialności członka zarządu zgodnie z Ustawą o własności lokali, rola zarządcy/administratora we wspólnocie mieszkaniowej, plan gospodarczy oraz sprawozdanie finansowe, obowiązki wspólnoty wynikające z prawa podatkowego i budowlanego;
  • Roczne zebranie właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej – podstawy prawne, tryb zwoływania, opracowywanie projektów uchwał, porządek obrad, zasady głosowania i sporządzania protokołu;
  • Zasady gospodarki ekonomiczno-finansowej wspólnoty mieszkaniowej – zasady opracowywania planu finansowego oraz planu remontów, obowiązku wspólnoty z tytułu prawa podatkowego, prowadzenie rozliczeń z właścicielami i kontrahentami.

Ceny dostosowujemy od formy szkolenia, ilości godzin, języka wykładowego (język polski lub angielski), liczebności uczestników, tematyki oraz miejsca szkolenia. Działamy na terenie całego kraju.