+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

 

Regulamin korzystania z strony internetowej www.domostwo.eu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony został na podstawie: art. 8, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa m.in.:
  1) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
  5) politykę prywatności (pliki „cookies”),
  6) zasady ochrony danych osobowych.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególnym terminom nadaje się następujące znaczenie:
1) usługodawca – Domostwo Joanna Karlik, adres korespondencyjny: ul. Wolności 94/114, 41-800 Zabrze, Polska, e-mail: domostwo@domostwo.eu
2) usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu udostępnianego przez Usługodawcę,
3) serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych pod adresem www.domostwo.eu służących Usługobiorcy do korzystania z Usług,
4) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, a szczegółowo określone w Regulaminie,
5) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z późn. zm.).

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca w ramach serwisu przekazuje informacje o swojej działalności oraz wyraża opinie. Pomimo dołożenia należytej staranności w celu przygotowania i realizacji Usług niektóre z prezentowanych treści mogą nie stanowić w pełni kompletnej, dokładnej lub rzetelnej informacji. Dlatego też, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie korzystania z Serwisu.
 2. W odniesieniu do informacji, materiałów prezentowanych lub dostarczanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie (np. poprzez linki prowadzące do innych stron internetowych), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela gwarancji, że dane lub informacje lub materiały zamieszczone w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy, co do ich merytorycznej zawartości, aktualności, kompletności, dokładności czy przydatności.
 3. Korzystanie z Usługi wymienionej w ust. 1 zapewniane jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu poprzez odpowiednie odnośniki lub zakładki.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.
 3. Wymagania techniczne leżące po stronie Usługobiorcy niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Usług:
  1) połączenie z siecią internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
  2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego dokumentów (HTML) powiązanych w sieci internet.
 4. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia minimalnych wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz świadczonych Usług.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu lub Systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 7. Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Usługodawca jednak nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad czy przerw.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączanie Serwisu w całości lub w części np. w związku z przerwami technicznymi, koniecznością aktualizacji oprogramowania, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku zaistnienia problemów technicznych, konieczności aktualizacji oprogramowania lub innych okoliczności, w tym siły wyższej.

§ 5. Szczególne zagrożenia związane z korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca podejmuje stałe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Serwisu poprzez odpowiednie zabezpieczenia własnego Systemu teleinformatycznego.
 2. Niezależnie od podejmowania działań, o których mowa w ust. 1, Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Informacja ta dotyczy potencjalnych zagrożeń występujących w przypadku standardowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczna, które jednak powinny być uwzględniane przez Usługobiorców.
 4. Podstawowe zagrożenia związanych z korzystaniem z sieci internet, to:
  1) programy szpiegujące (tzw. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu,
  2) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
  3) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing),
  4) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 5. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1) dokładne zapoznawanie się z treścią otrzymanej informacji np. warunków licencji,
  2) włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),
  3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  5) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  6) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 6. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Usługodawca zaleca zaopatrzyć przez Usługodawców swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do internetu (np. router), w aktualne oprogramowanie, w tym oprogramowanie antywirusowe. Zalecane jest wykonywanie na bieżąco aktualizacji zalecanych przez dostawcę urządzeń i oprogramowania.

§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usługi w ramach Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi nie wymaga rejestracji, jest bezpłatne i odbywa się dobrowolnie przez Usługobiorcę oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 3. Regulamin niniejszy jest stale udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, zapewniając Usługobiorcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie danej Usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

§ 7. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje należy składać Usługodawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Składając reklamację Usługobiorca powinien wskazać:
  1) wskazać Usługobiorcę (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2) opis problemu związanego z daną Usługą, a będącego podstawą reklamacji,
  3) oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, chyba że zachowanie tego terminu nie jest możliwy z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę (w formie elektronicznej lub pisemnej) o planowany nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach niemożliwości rozpatrzenia Reklamacji w podstawowym terminie.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie (w przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej) zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku braku zawarcia przez Usługobiorcę w złożonym zgłoszeniu minimalnych danych wskazanych w ust. 3.

§ 8. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym m.in.: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r., poz. 386 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.).
 3. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zapytania w celu uzyskania pozwolenia na wykorzystanie treści publikowanych w Serwisie proszę kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: domostwo@domostwo.eu
 5. W przypadku cytowania niewielkich fragmentów artykułów w celach niekomercyjnych (np. w pracach naukowych, Wikipedii), rekomenduje się zastosowania następującego opisu cytatu:
  Joanna Karlik, tytuł, [online]. [dostęp: data]. Dostępny w Internecie: www.domostwo.eu

§ 9. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób papierowy i elektroniczny w zakresie niezbędnym do skutecznego i sprawnego realizacji usług, w tym do spełniania obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, kontrahentów Usługodawcy oraz osób trzecich w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej np. w formie umowy lub oświadczenia.
 3. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji i podania danych osobowych, z zastrzeżeniem § 10.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w związku z przesłaniem do Usługodawcy reklamacji jest dobrowolne. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.
 5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w związku z przesłaniem informacji handlowej lub innej korespondencji do Usługodawcy jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskie, w tym do organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Usługodawca korzysta z usług renomowanych podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Usługodawcy  np. hostingu, oprogramowania komputerowego. Podmioty te zwykle są zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale mogą być również zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Usługodawca może przekazywać niezbędne dane ww. podmiotom. Wszystkie transfery danych poza EOG dokonywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Usługodawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i z należytą starannością przetwarzać dane osobowe i wszelkie informacje, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa (Usługobiorcy), których ujawnienie mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy Usługodawcy lub Usługobiorcy lub osób trzecich.
 10. Pozyskane dane osobowe mogą być przetwarzane maksymalnie przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie umowy, o ile niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na obowiązek prawny wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, decyzję właściwego organu, trwający spór sądowy lub procedurę windykacji i egzekucji należności.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotom, o którym mowa w ust. 2 przysługuje m.in.:
  1) prawo do dostępu do danych osobowych;
  2) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4) prawo do przeniesienia danych;
  5) prawo do usunięcia i zapomnienia danych;
  6) prawo do skargi do organu nadzorczego.
  11. Obowiązek zachowania ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy sytuacji, w której Usługodawca został z tego obowiązku zwolniony przez sąd lub inny właściwy organ.

§ 10. Polityka plików cookies

 1. Przez korzystanie z Serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  1) cookies przechowujące informacje tymczasowe wspomagające wyświetlanie żądanych przez Usługobiorcę stron, np. określające czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego,
  2) cookies wykorzystywane do anonimowych badań statystycznych, np. Google Analytics.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.
  9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub warunkami określanymi przez osoby trzecie.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę formularzy dostępnych w serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.
 4. Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę i nie krótszym niż 14 dni, przy czym zmiany takie nie mają zastosowania do umów zawartych przed taka zmianą.
 5. Aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 13 stycznia 2022 r.