+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Informacja o "uchwale antysmogowej"

Informacja o uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego

Przepisy uchwały antysmogowej obowiązują wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe (np. węgiel, drewno) w woj. śląskim od 1 września 2017 r. Uchwała zobowiązuje do wymiany pieca/kotła – termin zależy od daty jego produkcji:

  • do 31 grudnia 2021 r. – urządzenia eksploatowane powyżej 10 lat oraz nieposiadające tabliczki znamionowej,
  • do końca 2023 r. – urządzenia użytkowane od 5-10 lat,
  • do końca 2025 r. – urządzenia poniżej 5 lat,
  • do końca 2027 r. – urządzenia klasy 3 lub 4.

Użytkownicy źródeł ciepła na paliwo stałe, które nie osiągają sprawności cieplnej na poziomie, co najmniej 80 proc. oraz nie posiadają urządzenia zapewniającego redukcję emisji pyłu (filtra) mają do wyboru:

  • do końca 2022 r. likwidację tego źródła ciepła,
  • wyposażenie źródła ciepła w filtr (po uzyskaniu opinii kominiarskiej).

Uchwała antysmogowa od 1 września 2017 r. bezwzględnie zakazuje spalania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję substancji trujących oraz rakotwórczych do atmosfery:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek tych produktów,
  • paliw, w których udział miału węgla kamiennego (do 3 mm) wynosi więcej niż 15 %,
  • wilgotnej biomasy powyżej 20 % (np. wilgotnego drewna).

Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5.000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1.000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Przypominamy, że zmiana sposobu ogrzewania lokalu wymaga spełnienia wymagań określonych w przepisach Prawa Budowlanego, w tym m.in. uzyskania opinii kominiarskiej.

Podstawa prawna: uchwała nr V/36/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Grafika © Freepik

Opracowanie na podstawie: Sejmik Województwa Śląskiego, Urząd Miasta w Zabrzu